>สรุปผลการวิเคราห์ข้อมูล “แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมในการทำงาน”
>หลักฐานประกอบการพิจารณาขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
>แผนบริหารจัดการงานบุคคล กอ.รมน. (สบค.กอ.รมน.) พ.ศ. 2562-2564
>ใบสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี
>ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด
>ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด
>ตัวอย่างบัญชีเลื่อนชั้นเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวจของ กอ.รมน. เพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนวงรอบ ปี 2564 ครึ่งปีแรก
>ตัวอย่างบัญชีเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการของ กอ.รมน. เพื่อใช้เป็นฐานในการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน ปี 2564
>ประกาศรับสมัครนายทหารประทวนปี 2563
>สรุปผลงานปี 62 และแผนปี 63
>การรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 66 ประจำปีงบประมาณ 2564
>รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกกำลังพลอัตรากำลังประจำ กอ.รมน.
เพื่อสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 66 ปี 2564

>รายงานผลการจัดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล กอ.รมน. บรรจุใหม่ในรูปแบบออนไลน์
>ขออนุมัติแนวทางสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดของบุคลากร กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
>แบบรายงานขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด กรณีมีความจำเป็น
>แบบรายงานขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อมาปฏิบัติราชการประจำวัน กรณีบ้านพักอยู่นอกกรุงเทพ
>คู่มือทหารต้านภัย COVID-19
>คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 138/2563 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว กอ.รมน. ปี 2563 ครึ่งปีแรก
>รับสมัคร นบส.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
>ขออนุมัติจัดประชุมคัดเลือก นบส.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
>รายงานผลการประชุมคัดเลือก นบส.1 ประจำปีงบประมาณ 2563
>ตัวอย่างคำสั่ง(ตามระเบียบ กอ.รมน.) 63
>ตัวอย่างวิทยุราชการ(ตามระเบียบ กอ.รมน.) 63
>ตัวอย่างหนังสือตราครุฑ(ตามระเบียบ กอ.รมน.) 63
>ตัวอย่างหนังสือประทับตรา(ตามระเบียบ กอ.รม) 63
>ตัวอย่างหนังสือภายใน(ตามระเบียบ กอ.รมน.) 63
>แนวทางการเขียนหนังสือราชการ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 63
>อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล ทบ. ในเดือน ก.พ. 2563 เป็นต้นไป
>ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงา่นกำลังพลของกองทัพบก พ.ศ.2562
>ขออนุมัติประกาศใช้ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ. พ.ศ.2562
>สรุปข้อแตกต่างระหว่าง ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าฯ พ.ศ. 2556 กับ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินค่าฯ พ.ศ.2562
>วีดิโอการประเมินค่าการปฏิบัติงานกำลังพลของ ทบ. พ.ศ. 2562 (สำหรับผู้ประเมิน)
>รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กอ.รมน.
>สรุปผลงานปี 61 และแผนปี 62>ขออนุมัติแนวทางสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดของบุคลากร กอ.รมน. (ส่วนกลาง)
>แบบรายงานขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด กรณีมีความจำเป็น
>แบบรายงานขออนุญาตเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อมาปฏิบัติราชการประจำวัน กรณีบ้านพักอยู่นอกกรุงเทพ
>คู่มือทหารต้านภัย COVID-19